รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.28
Title การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มาจากอาหารและแอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย
Creator นลิน วงศ์ขัตติยะ
Contributor 1. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
2. รุ่งทิพย กาวารี
3. เกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2558
Keyword น้ำมันหอมระเหย ,สมุนไพรและเครื่องเทศ ,โรคจากอาหาร
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นลิน วงศ์ขัตติยะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มาจากอาหารและแอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
นลิน วงศ์ขัตติยะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มาจากอาหารและแอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
นลิน วงศ์ขัตติยะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มาจากอาหารและแอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.