รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.26
Title ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องผลกระทบดัานการท่องเที่ยวชุมชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Creator ชลิตดา มัธยมบุรุษ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2558
Keyword การจัดการสารสนเทศ ,การท่องเที่ยวชุมชน ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ชลิตดา มัธยมบุรุษ, (2558) ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องผลกระทบดัานการท่องเที่ยวชุมชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ชลิตดา มัธยมบุรุษ, 2558. ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องผลกระทบดัานการท่องเที่ยวชุมชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ชลิตดา มัธยมบุรุษ, ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องผลกระทบดัานการท่องเที่ยวชุมชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.