รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.25
Title กลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์การท๋องเที่ยวชุมชนของนักท๋องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Creator นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
Contributor 1. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
2. Sophab Somsouk
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Publication Year 2558
Keyword นักท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวชุมชน ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) กลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์การท๋องเที่ยวชุมชนของนักท๋องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ:ม.ป.ท.
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. กลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์การท๋องเที่ยวชุมชนของนักท๋องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ;
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. กลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์การท๋องเที่ยวชุมชนของนักท๋องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, 2558. Print.