รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.23
Title การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Creator ธรรญชนก คำแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2558
Keyword การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ,เกษตรอย่างยั่งยืน ,ทรัพยากรท่องเที่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ธรรญชนก คำแก้ว, (2558) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ธรรญชนก คำแก้ว, 2558. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ธรรญชนก คำแก้ว, การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.