รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.44
Title เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Creator วีระพล ทองมา
Contributor 1. วินิตรา ลีละพัฒนา
2. รดาพร ทองมา
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ,OTOP ,การท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,การท่องเที่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

วีระพล ทองมา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
วีระพล ทองมา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
วีระพล ทองมา และผู้แต่งคนอื่นๆ. เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.