รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.43
Title การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงินในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารว่างสำหรับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Creator สมหมาย วังอนุสรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword บรรจุภัณฑ์อาหาร ,อาหารว่าง ,การออกแบบ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สมหมาย วังอนุสรณ์, (2557) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงินในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารว่างสำหรับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
สมหมาย วังอนุสรณ์, 2557. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงินในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารว่างสำหรับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
สมหมาย วังอนุสรณ์, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงินในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารว่างสำหรับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.