รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.42
Title การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Creator อรทัย ดุษฎีดำเกิง
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword รายรับรายจ่าย ,ครัวเรือน--การเงิน ,ครัวเรือน--การบัญชี
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

อรทัย ดุษฎีดำเกิง, (2557) การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
อรทัย ดุษฎีดำเกิง, 2557. การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
อรทัย ดุษฎีดำเกิง, การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.