รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.41
Title อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร
Creator ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์ ,สารต้านจุลชีพ ,การเปล่งแสงทางชีววิทยา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล, (2557) อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล, 2557. อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล, อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.