รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.40
Title คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Creator ชัช พงษ์ศิวัตม์
Contributor รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,คุณภาพชีวิต ,เศรษฐกิจพอเพียง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf

บรรณานุกรม

ชัช พงษ์ศิวัตม์,รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. (2557) คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ชัช พงษ์ศิวัตม์,รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. 2557. คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ชัช พงษ์ศิวัตม์,รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์. คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.