รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.39
Title อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ
Creator นพพร บุญปลอด
Contributor เสกสันต์ อุสสาหตานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword ลำไย ,โรคพืช ,การทนแล้ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf

บรรณานุกรม

นพพร บุญปลอด,เสกสันต์ อุสสาหตานนท์. (2557) อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
นพพร บุญปลอด,เสกสันต์ อุสสาหตานนท์. 2557. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
นพพร บุญปลอด,เสกสันต์ อุสสาหตานนท์. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.