รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.38
Title การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ
Creator นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
Contributor วีณา นิลวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword ปุ๋ยคอก ,ปุ๋ยหมัก ,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf

บรรณานุกรม

นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์,วีณา นิลวงศ์. (2557) การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์,วีณา นิลวงศ์. 2557. การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์,วีณา นิลวงศ์. การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.