รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.37
Title การบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Creator จิรายุ หาญตระกูล
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword กองทุนหมู่บ้าน ,บริหารความเสี่ยง ,เร่งรัดหนี้สิน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

จิรายุ หาญตระกูล, (2557) การบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
จิรายุ หาญตระกูล, 2557. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
จิรายุ หาญตระกูล, การบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.