รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.35
Title การวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบหลากหลายกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทฺธิภาพของเว็บไซต์ในธุรกิจขนาดเล็ก
Creator อุกฤษณ์ มารังค์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword สังคมออนไลน์ ,ธุรกิจขนาดเล็ก ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

อุกฤษณ์ มารังค์, (2557) การวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบหลากหลายกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทฺธิภาพของเว็บไซต์ในธุรกิจขนาดเล็ก. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
อุกฤษณ์ มารังค์, 2557. การวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบหลากหลายกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทฺธิภาพของเว็บไซต์ในธุรกิจขนาดเล็ก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
อุกฤษณ์ มารังค์, การวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบหลากหลายกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทฺธิภาพของเว็บไซต์ในธุรกิจขนาดเล็ก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.