รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.34
Title ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี กายภาพ และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ ตำบลแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Creator พิมพร มนเทียรอาสน์
Contributor 1. บัญญัติ มณเทียรอาสน์
2. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword ปลานิล ,การเลี้ยงปลานิล ,คุณภาพน้ำ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

พิมพร มนเทียรอาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี กายภาพ และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ ตำบลแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
พิมพร มนเทียรอาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี กายภาพ และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ ตำบลแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
พิมพร มนเทียรอาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี กายภาพ และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ ตำบลแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.