รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2013.31
Title การวิเคราะห์ระบบตลาดผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
Creator อายุส หยู่เย็น
Contributor 1. กัญญ์พัสวี กล่องธงเจริญ
2. จักรพงษ์ พวงงามชื่น
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2556
Keyword ต้นทุนการตลาด ,ส่วนเหลื่อมการตลาด ,คนกลางในตลาด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf

บรรณานุกรม

อายุส หยู่เย็น และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) การวิเคราะห์ระบบตลาดผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
อายุส หยู่เย็น และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. การวิเคราะห์ระบบตลาดผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
อายุส หยู่เย็น และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์ระบบตลาดผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.