รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2013.30
Title การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน
Creator แสงทอง พงษ์เจริญกิต
Contributor 1. นิลนี รุ่งเรืองศรี
2. ช่อทิพย์ สกุลสิงหาโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2556
Keyword อ้อย ,การโคลนยีน ,โปรตีน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf

บรรณานุกรม

แสงทอง พงษ์เจริญกิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
แสงทอง พงษ์เจริญกิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
แสงทอง พงษ์เจริญกิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.