รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2011.45
Title การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :
Creator วาสนา สุขกุล
Contributor น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล, รัตนา โพธิสุวรรณ
Publisher คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2554
Keyword ปุ๋ยอินทรีย์, การเผาขยะ, วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, หมอกควัน, มลพิษทางอากาศ, การฝึกอบรม, โรงเรียนต้นแบบ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

วาสนา สุขกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
วาสนา สุขกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :. ม.ป.ท.:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
วาสนา สุขกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :. ม.ป.ท.:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.