รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2009.34
Title การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ /
Creator นเรศ หาญพิทักษ์กุล
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword นักท่องเที่ยวต่างชาติ, โรงแรม, การใช้บริการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นเรศ หาญพิทักษ์กุล. (2552) การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
นเรศ หาญพิทักษ์กุล. 2552. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
นเรศ หาญพิทักษ์กุล. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.