รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2008.3
Title การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator จักรพงษ์ ไชยวงศ์
Contributor สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์
Publisher คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword ที่ดิน, ที่ดินเพื่อการเกษตร, ลุ่มน้ำบ้านเอียก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และ สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์. (2551) การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ /. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และ สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์. 2551. การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และ สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์. การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.