รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2007.43
Title การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมัก ที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม /
Creator สมปอง สรวมศิริ
Contributor ไพโรจน์ ศิลมั่น, อำพล วริทธิธรรม
Publisher ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2550
Keyword หญ้าหมัก, เครื่องผลิตหญ้าหมัก, เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม, โคนม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมปอง สรวมศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2550) การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมัก ที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม /. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
สมปอง สรวมศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2550. การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมัก ที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
สมปอง สรวมศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมัก ที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.