รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2007.3
Title การศึกษาแนวทางการจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ /
Creator ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
Contributor อภินันท์ สุวรรณรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2550
Keyword ทรัพยากรประมง, ทรัพยากรประมง, เขื่อนภูมิพล, อ่างเก็บน้ำดอยเต่า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และ อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2550) การศึกษาแนวทางการจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และ อภินันท์ สุวรรณรักษ์. 2550. การศึกษาแนวทางการจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และ อภินันท์ สุวรรณรักษ์. การศึกษาแนวทางการจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.