รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2006.7
Title การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน /
Creator เฉลิมชัย ปัญญาดี
Contributor เทพ พงษ์พานิช, อดิศร คันธรส
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2549
Keyword การจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การใช้ชุมชนเป็นฐาน, ชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เฉลิมชัย ปัญญาดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
เฉลิมชัย ปัญญาดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
เฉลิมชัย ปัญญาดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.