รหัสดีโอไอ 10.14457/MFU.res.2011.2
Title การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม /
Creator สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
Contributor สาวิตรี สระศรีรัตน์, เลขา มาโนช,
Publisher สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Publication Year 2554
Keyword กล้วยไม้, รองเท้านารี, หวาย (กล้วยไม้), ซิมบิเดียม, Rhizoctonia, ไมคอร์ไรซาส์, นิวคลีโอไทด์, การงอกของเมล็ดพันธุ์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม /. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:ม.ป.ท.
สุรีย์พร นนทชัยภูมิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม /. ม.ป.ท.:สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง;
สุรีย์พร นนทชัยภูมิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การแยกและตรวจสอบชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในรากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หวายและซิมบิเดียม /. ม.ป.ท.:สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554. Print.