รหัสดีโอไอ 10.14457/LPRU.the.2006.6
Title สภาพการบริหารจัดการตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 /
Creator อรพิน ไชยโวหาร
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,
Publication Year 2549
Keyword การบริหารจัดการ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ISBN 974-9912-66-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

อรพิน ไชยโวหาร. (2549) สภาพการบริหารจัดการตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 /. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,:ม.ป.ท.
อรพิน ไชยโวหาร. 2549. สภาพการบริหารจัดการตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,;
อรพิน ไชยโวหาร. สภาพการบริหารจัดการตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2549. Print.