รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2012.476
Title ผลของสถานที่และฤดูปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของแตงกวาพันธุ์การค้า
Creator ดวงดาว จันทไชย
Contributor ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2555
Keyword แตงกวา, ผลผลิต
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

ดวงดาว จันทไชย และ ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. (2555) ผลของสถานที่และฤดูปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของแตงกวาพันธุ์การค้า. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
ดวงดาว จันทไชย และ ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. 2555. ผลของสถานที่และฤดูปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของแตงกวาพันธุ์การค้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
ดวงดาว จันทไชย และ ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. ผลของสถานที่และฤดูปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของแตงกวาพันธุ์การค้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.