รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2012.280
Title การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
Creator กาญจนา ทุยเวียง
Contributor พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2555
Keyword โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำเสีย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

กาญจนา ทุยเวียง และ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ. (2555) การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
กาญจนา ทุยเวียง และ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ. 2555. การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
กาญจนา ทุยเวียง และ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ. การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.