รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2011.553
Title ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน
Creator เกรียงไกร มีถาวร
Contributor จริงแท้ ศิริพานิช,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2554
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

เกรียงไกร มีถาวร และ จริงแท้ ศิริพานิช. (2554) ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
เกรียงไกร มีถาวร และ จริงแท้ ศิริพานิช. 2554. ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
เกรียงไกร มีถาวร และ จริงแท้ ศิริพานิช. ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.