รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2011.246
Title การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและประเมินราคาไซโคลน เวทสครับเบอร์ และเตาเผาก๊าซและไอ
Creator ระพีพร ธนะนู
Contributor พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2554
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

ระพีพร ธนะนู และ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ. (2554) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและประเมินราคาไซโคลน เวทสครับเบอร์ และเตาเผาก๊าซและไอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
ระพีพร ธนะนู และ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ. 2554. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและประเมินราคาไซโคลน เวทสครับเบอร์ และเตาเผาก๊าซและไอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
ระพีพร ธนะนู และ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและประเมินราคาไซโคลน เวทสครับเบอร์ และเตาเผาก๊าซและไอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.