รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2010.616
Title ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนม และลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย
Creator ธุวพล คงน้อย
Contributor ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2553
Keyword โคนม, น้ำเชื้อ, โคนม, การผสมเทียม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

ธุวพล คงน้อย และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ. (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนม และลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
ธุวพล คงน้อย และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ. 2553. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนม และลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
ธุวพล คงน้อย และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนม และลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.