รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2010.550
Title การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
Creator ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์
Contributor วิภากร วงษ์ไทย,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2553
Keyword ภาษาจีนกลาง, ภาษาอังกฤษ, วัจนกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์ และ วิภากร วงษ์ไทย. (2553) การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์ และ วิภากร วงษ์ไทย. 2553. การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์ และ วิภากร วงษ์ไทย. การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.