รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2009.876
Title ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549
Creator กิตติพจน์ สุภาศักดิ์
Contributor ศุภชาติ สุขรมณ์,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2552
Keyword ค่าจ้างขั้นต่ำ, สวัสดิการแรงงาน, การคุ้มครองแรงงาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

กิตติพจน์ สุภาศักดิ์ และ ศุภชาติ สุขรมณ์. (2552) ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
กิตติพจน์ สุภาศักดิ์ และ ศุภชาติ สุขรมณ์. 2552. ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
กิตติพจน์ สุภาศักดิ์ และ ศุภชาติ สุขรมณ์. ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.