รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2008.287
Title การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
Creator จิรพรรณ ทองสร้อย
Contributor ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2551
Keyword ข้าว ,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ,การฉายรังสีแกมมา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

จิรพรรณ ทองสร้อย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
จิรพรรณ ทองสร้อย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
จิรพรรณ ทองสร้อย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.