รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2007.757
Title ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons (Hendel))
Creator กฤษฎา จาตุรัส
Contributor ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword พริก, แมลงวันทอง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

กฤษฎา จาตุรัส และ ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons (Hendel)). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
กฤษฎา จาตุรัส และ ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons (Hendel)). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
กฤษฎา จาตุรัส และ ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons (Hendel)). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.