รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2006.833
Title การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) /
Creator นิตยา ยิ้มเจริญ
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword กุ้งกุลาดำ, จุลินทรีย์, โพรไบโอติก
ISBN 974-16-1520-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

นิตยา ยิ้มเจริญ. (2549) การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) /. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
นิตยา ยิ้มเจริญ. 2549. การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
นิตยา ยิ้มเจริญ. การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.