รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2006.164
Title การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา /
Creator อำนาจ รักษาพล
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ชุมชนเกาะยาวน้อย
ISBN 974-16-1208-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

อำนาจ รักษาพล. (2549) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา /. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
อำนาจ รักษาพล. 2549. การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
อำนาจ รักษาพล. การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.