รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2012.8
Title การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสด์ิ
Creator เมธินี ศรีกาญจน์
Contributor ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Publication Year 2555
Keyword ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น, พื้นที่การจัดวางสินค้า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

เมธินี ศรีกาญจน์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล. (2555) การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสด์ิ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:ม.ป.ท.
เมธินี ศรีกาญจน์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล. 2555. การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสด์ิ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;
เมธินี ศรีกาญจน์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล. การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสด์ิ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555. Print.