รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2010.130
Title การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ Swaging สำหรับการประกอบ HSA ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /
Creator สิทธิพงษ์ แสงสานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2553
Keyword ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, ไฟไนต์เอลิเมนต์, หัวอ่านฮาร์ดดิสก์, การขึ้นรูปโลหะ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สิทธิพงษ์ แสงสานนท์. (2553) การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ Swaging สำหรับการประกอบ HSA ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
สิทธิพงษ์ แสงสานนท์. 2553. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ Swaging สำหรับการประกอบ HSA ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
สิทธิพงษ์ แสงสานนท์. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ Swaging สำหรับการประกอบ HSA ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.