รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2009.106
Title การศึกษาการเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำ ของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วย Al2O3 เพื่อลดการเกิดฟาวลิง : เปรียบเทียบระหว่างวิธีการผสมกับการเคลือบผิว /
Creator ปิ่นนภา หาญณรงค์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2552
Keyword โพลิอีเทอร์ซัลโฟน, อัลตราฟิลเตรชัน, เฟาว์ลิ่ง, เยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปิ่นนภา หาญณรงค์, (2552) การศึกษาการเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำ ของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วย Al2O3 เพื่อลดการเกิดฟาวลิง : เปรียบเทียบระหว่างวิธีการผสมกับการเคลือบผิว /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
ปิ่นนภา หาญณรงค์, 2552. การศึกษาการเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำ ของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วย Al2O3 เพื่อลดการเกิดฟาวลิง : เปรียบเทียบระหว่างวิธีการผสมกับการเคลือบผิว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
ปิ่นนภา หาญณรงค์, การศึกษาการเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำ ของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน PES ด้วย Al2O3 เพื่อลดการเกิดฟาวลิง : เปรียบเทียบระหว่างวิธีการผสมกับการเคลือบผิว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.