รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2008.19
Title การพัฒนาไมโครวาล์ว แบบเทอร์โมนิวแมติกส์ สำหรับระบบการไหลขนาดเล็ก /
Creator สุริยะ โม่งปราณีต
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2551
Keyword การไหล, ไมโครวาล์วแบบเทอร์โมนิวแมติกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุริยะ โม่งปราณีต. (2551) การพัฒนาไมโครวาล์ว แบบเทอร์โมนิวแมติกส์ สำหรับระบบการไหลขนาดเล็ก /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
สุริยะ โม่งปราณีต. 2551. การพัฒนาไมโครวาล์ว แบบเทอร์โมนิวแมติกส์ สำหรับระบบการไหลขนาดเล็ก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
สุริยะ โม่งปราณีต. การพัฒนาไมโครวาล์ว แบบเทอร์โมนิวแมติกส์ สำหรับระบบการไหลขนาดเล็ก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.