รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2008.156
Title ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ /
Creator เบญจพร สุรารักษ์
Contributor ประทิน กุลละวณิชย์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ
Publisher สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2551
Keyword เกลือ, จุลินทรีย์, สารอินทรีย์, การย่อยสลายแบบไร้อากาศ, โซเดียมคลอไรด์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เบญจพร สุรารักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ /. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
เบญจพร สุรารักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ /. ม.ป.ท.:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
เบญจพร สุรารักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ /. ม.ป.ท.:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.