รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2006.53
Title การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน /
Creator อนัตตา ไชยชมภู
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2549
Keyword การบริหารงานโลจิสติกส์, ยางพารา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อนัตตา ไชยชมภู. (2549) การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
อนัตตา ไชยชมภู. 2549. การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
อนัตตา ไชยชมภู. การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549. Print.