รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2006.127
Title การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /
Creator ทศนพ กำเนิดทอง
Contributor อำนาจ สิธิวัฒนผลกุล
Publisher ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี,
Publication Year 2549
Keyword รถยนต์, ไฟไนต์เอลิเมนต์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทศนพ กำเนิดทอง และ อำนาจ สิธิวัฒนผลกุล. (2549) การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี,:ม.ป.ท.
ทศนพ กำเนิดทอง และ อำนาจ สิธิวัฒนผลกุล. 2549. การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี,;
ทศนพ กำเนิดทอง และ อำนาจ สิธิวัฒนผลกุล. การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, 2549. Print.