รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2003.77
Title การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป /
Creator นริทธิ์ สุขอำไพจิตร
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2546
Keyword ความร้อน, บ้านปล่องรังสีอาทิตย์
ISBN 974-183-818-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. (2546) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. 2546. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. Print.