รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2003.336
Title การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน /
Creator ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2546
Keyword หลังคารับรังสีอาทิตย์, แผ่นสะท้อนความร้อน, การระบายอากาศ
ISBN 974-183-830-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. (2546) การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. 2546. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. Print.