รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.1998.52
Title ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย) /
Creator เบญจพร สุรารักษ์
Contributor Benjaporn Surarak
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2541
Keyword น้ำเสีย, มวลชีวภาพ
ISBN 974-624-467-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

เบญจพร สุรารักษ์ และ Benjaporn Surarak. (2541) ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย) /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
เบญจพร สุรารักษ์ และ Benjaporn Surarak. 2541. ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย) /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
เบญจพร สุรารักษ์ และ Benjaporn Surarak. ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย) /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541. Print.