รหัสดีโอไอ 10.14457/KMITL.the.2005.166
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /
Creator ชมพูนุช บัวบังศร
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
Publication Year 2548
Keyword การจัดการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา
ISBN 974-15-1910-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชมพูนุช บัวบังศร. (2548) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,:ม.ป.ท.
ชมพูนุช บัวบังศร. 2548. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,;
ชมพูนุช บัวบังศร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. Print.