รหัสดีโอไอ 10.14457/KMITL.the.2004.306
Title การวิเคราะห์การเลือกสถานีฐานของระบบเซลล์ลูล่าร์ซีดีเอ็มเอ โดยพิจารณาจากการเกิดมัลติพาธเฟดดิ้ง /
Creator ชูชาติ พูตระกูล
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
Publication Year 2547
ISBN 974-9708-63-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชูชาติ พูตระกูล, (2547) การวิเคราะห์การเลือกสถานีฐานของระบบเซลล์ลูล่าร์ซีดีเอ็มเอ โดยพิจารณาจากการเกิดมัลติพาธเฟดดิ้ง /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,:ม.ป.ท.
ชูชาติ พูตระกูล, 2547. การวิเคราะห์การเลือกสถานีฐานของระบบเซลล์ลูล่าร์ซีดีเอ็มเอ โดยพิจารณาจากการเกิดมัลติพาธเฟดดิ้ง /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,;
ชูชาติ พูตระกูล, การวิเคราะห์การเลือกสถานีฐานของระบบเซลล์ลูล่าร์ซีดีเอ็มเอ โดยพิจารณาจากการเกิดมัลติพาธเฟดดิ้ง /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547. Print.