รหัสดีโอไอ 10.14457/KMITL.res.2009.130
Title การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย /
Creator ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ
Contributor ลักขณา เพ็ชรประดับ, เบญจา บำรุงเมือง
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
Publication Year 2552
Keyword กล้วยไม้ป่า, การทำแห้ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,:ม.ป.ท.
ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2552. การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,;
ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552. Print.