รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.176
Title การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Creator นพรัตน์ รัตนประทุม
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword คอมพิวเตอร์, นักเรียนประถมศึกษา, คอมพิวเตอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นพรัตน์ รัตนประทุม. (2552) การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
นพรัตน์ รัตนประทุม. 2552. การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
นพรัตน์ รัตนประทุม. การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.