รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.1999.151
Title การสร้างแบบสอบวัดความสามารถเลื่อนไหลสำหรับวัยเด็กตอนกลาง /
Creator โกสม สู่สุข
Contributor Kosom Soosuk
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2542
Keyword พัฒนาการของเด็ก, Child development
ISBN 974-676-320-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

โกสม สู่สุข และ Kosom Soosuk. (2542) การสร้างแบบสอบวัดความสามารถเลื่อนไหลสำหรับวัยเด็กตอนกลาง /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
โกสม สู่สุข และ Kosom Soosuk. 2542. การสร้างแบบสอบวัดความสามารถเลื่อนไหลสำหรับวัยเด็กตอนกลาง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
โกสม สู่สุข และ Kosom Soosuk. การสร้างแบบสอบวัดความสามารถเลื่อนไหลสำหรับวัยเด็กตอนกลาง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. Print.